Pt3. Servidors d'impressió

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Part 1. Windows

1. Impressores al servidor

Instal·la i configura una impressora al servidor com local en LPT1 (podeu posar qualsevol) i fes una captura de la impressora instal·lada

Obrirem la finestra de Dispositivos e impresoras


Farem clic al botó Agregar una impresora i triarem el port LPT1 (default)


Escollirem un controlador per a una suposada impressora que tenim connectada. Jo utilitzo un driver genèric de OKI


Posarem un nom a la impressora


Marcarem l'opció No compartir esta impresora; ja que ho farem en el punt següent


Verificació de la instal·lació correcta del controlador


La impresora afegida apareix a la llista d'impressores


Comparteix la impressora per a què pugui imprimir qualsevol usuari, uns usuaris podran administrar la impressora i els documents; altres usuaris únicament la impressora. Fes una captura de pantalla per a verificar

Faig clic dret a la impressora →Propiedades de impresora. A la pestanya Compartir, marco el check i li poso un nom per a compartir-la a la xarxa


Defineixo a l'usuari Administrador amb permisos per imprimir, administrar la impressora i administrar els documents


Per a la resta d'usuaris (todos) només dono permís per imprimir i per administrar la impressora


Instal·la/afegeix la impressora a l'equip client Windows 10. Realitza una captura i verifica el funcionament de les configuracions fetes abans

Anirem a l'administrador de dispositius del Windows 10 client


Clicarem per afegir una impressora i buscarem la impressora compartida amb el botó Examinar


En els dispositius de xarxa hi veurem el servidor. Farem doble clic per accedir i posarem usuari i password


Veurem que l'únic recurs compartit que té és la impressora configurada en l'apartat anterior. Farem doble clic per instal·lar-ne el controlador al Windows 10


Se'ns afegirà la ruta on està compartida. Siguiente


si tot va bé, començarà la instal·lació i tindrem la pantalla de comprovació


2. Servidor d'impressió

Instal·la la funció/rol del servidor d'impressió. No instal·lis les característiques addicionals. Compte amb l’advertència. Què ens diu sobre el "tipo 3" i "tipo 4"?

Obrirem l'assistent per afegir rols i característiques. Seleccionarem el rol de Servicios de impresión y documentos


M06UF1PT3-18.png


Aquí tenim l'avís arran de les cues d'impressió tipus 3 i tipus 4, entre altres. La diferència entre un controlador tipus 3 i tipus 4 és que els usuaris que utilitzin un SO de 32 bits podran connectar-se a aquell servidor d'impressió encara que no tingui els controladors de 32 bits instal·lats. D'altra banda, si utilitzem controladors tipus 3, el servidor requerirà de controladors signats i compatibles per a poder utilitzar la impressora. Microsoft recomana sempre optar per controladors tipus 4 sempre que sigui possible, ja que pot estalviar feina per culpa d'incompatibilitats.

Per defecte es marca el rol de Servidor d'impressió. No en marcarem cap altre


Confirmarem els canvis que hem triat


Comença la instal·lació


Des de l'administrador d'impressió, afegeix un parell més d'impressores en els ports LPT2 i LPT3

Obrim l'administrador d'impressió des del panell d'administració del servidor


Obrirem Servidores de impresión i seleccionarem el servidor local


Obrirem el menú d'impressores


Clic dret →Agregar impresora...


Trio el port LPT2


Per agilitzar, instal·laré una suposada impressora del mateix tipus que la instal·lada en apartats anteriors


Poso un nom a la impressora. Aquesta posaré que està al meu despatx


Confirmo i avanço


Faré el mateix procés per instal·lar una altra impressora. Aquesta suposarem que es troba al magatzem i connectada pel port LPT3


La llista actualitzada amb les dues noves impressores de despatx i magatzem


A l'apartat de controlador situal al menú, assegura't que hi ha els drivers per a sistemes operatius de 32 i 64 bits; sinó, afegeix el que falti en una de les impressores. Fes una captura dels drivers disponibles

Per a les impressores instal·lades només tinc el controlador per a x64


Si faig clic dret →Agregar controlador...


...puc seleccionar x86 (32 bits) per a poder usar aquella impressora des d'equips amb aquella arquitectura


Busco i selecciono el controlador de les impressores instal·lades


Confirmo la instal·lació dels controladors x86 per a l'impressora OKI


Fes una captura de l'opció dels ports dins de l'administrador del servidor d'impressores. Simula una impressió i mostra la cua de treballs de l'anterior impressora

Enviaré a imprimir una pàgina de prova


Com que no hi ha cap impressora connectada al port, dóna un error d'impressió; però apareix l'ordre a la cua de la impressora OKI Despatx Guillem


Afegeix les impressores a l'Active Directory

 1. Al menú Administración de impresorasImpresora en específicoPropiedadesCompartir seleccionem Mostrar lista en el directorio
 2. A Usuarios y equipos de Active Directory → pestanya Ver, seleccionem Usuarios, contactos, grupos y equipos como contenedores
 3. Obrim Usuarios y equipos de Active DirectoryDomain Controller →el nostre servidor i, allà, apareixeran les impressores
 4. Després, mourem les impressores a la Unitat Organitzativa creada anteriorment
Ens apareixen les impressores afegides dins el nostre domini →domain controllerImpresoras


Amb un usuari "client" entra a Windows 10. Hi ha impressores configurades? (comprova que podem veure-les als recursos compartits de xarxa)

Als recursos compartits del servidor, veiem ara les 3 impressores configurades en els altres apartats


Tornant al servidor, implementa alguna de les impressores instal·lades. Afegeix-la a una nova GPO anomenada "Impressora <nom_del_teu_domini>" a un dels usuaris. Al client, actualitza les directives de grup i verifica que s'ha afegit correctament provocant l'aplicació de directives amb GPUPDATE /force. És útil aquesta opció?'

Administra les cues de les impressores instal·lades al servidor. Quines opcions ens dóna?

Fes una còpia de les impressores instal·lades al servidor: migració/exportació d'impressores

Clic dret al servidor →Exportar impresoras a un archivo


Deso l'arxiu a l'escritorio


Esborra totes les impressores del servidor

Esborro les impressores amb l'opció Eliminar


Recupera totes les impressores del servidor des de l'arxiu de backup/migració del punt anterior

Després de restaurar l'arxiu amb Importar impresoras desde un archivo, tinc les mateixes impressores que abans


Part 2. Linux

Gestió d'impressores amb CUPS

Instal·lar CUPS i fer-ho també de la impressora virtual de documents PDF. Després comprova mitjançant la línia d'ordres i interfície web que la impressora està correctament donada d'alta al sistema Instal·larem el servidor CUPS a Ubuntu amb

sudo apt install cups cups-client openprinting-ppds

Modificarem l'arxiu /etc/cups/cupsd.conf perquè tots els equips de la xarxa puguin connectar-se per utilitzar-lo:

# Only listen for connections from the local machine.
#Listen localhost:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Listen 0.0.0.0:631 #Per escoltar qualsevol IP d'origen

De la mateixa manera deixarem l'arxiu per permetre l'accés a la Web GUI:

# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic

#Web interface setting...
WebInterface Yes

#Restrict access to the server...
<Location />
 Order allow,deny
 Allow @LOCAL
</Location>

# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
 Order allow,deny
 Allow @LOCAL
</Location>

Reiniciarem el servei

systemctl restart cups

Instal·larem la impressora PDF Virtual amb

sudo lpadmin -p cups-pdf -v cups-pdf:/ -E -P /usr/share/ppd/cups-pdf/CUPS-PPD.ppd

I comprovem l'estat amb

lpstat -t
el planificador de tareas se está ejecutando
(...)
cups-pdf aceptando peticiones desde dom 03 jun 2018 13:07:43 CEST
la impresora cups-pdf está inactiva. activada desde dom 03 jun 2018 13:07:43 CEST
(...)

Imprimir qualsevol document amb aquesta impressora amb aplicació gràfica i amb línia d'ordres i comprovar-ne el resultat a la cua d'impressió
Primer haurem d'instal·lar la impressora des de la Web GUI de CUPS

A la pestanya Administración clicarem Añadir impresora


Afegirem una impressora mitjançant el protocol LPD/LPR


Li posarem un nom a la impressora afegida


Seleccionarem un driver ja existent, d'una Canon Bj-30


A la llista d'impressores de CUPS, veurem la nostra impressora recentment instal·lada


Ara podem imprimir un document, per exemple, una pàgina de prova

La pàgina queda a la cua


Elimina de la cua d'impressió el treball imprès anteriorment

Des de la mateixa cua podem Cancelar trabajo


Control d'accés a la interfície d'adminsitració web de CUPS

Permetre que es pugui accedir a la Web GUI de CUPS des de qualsevol ordinador de la xarxa Tal com s'ha fet en l'apartat anterior, es pot configurar el CUPS perquè escolti per totes les adreces de xarxa posant a l'arxiu /etc/cups/cupsd.conf la línia

Listen 0.0.0.0:631

ja que l'adreça 0.0.0.0 correspon a un wildcard que significa "qualsevol adreça". Amb :631 especifiquem el port d'escolta de la web GUI.

Habilitar la Web GUI de CUPS només en mode local o des d'una adreça IP concreta Tal com a l'apartat anterior, si en comptes de 0.0.0.0:631 escrivim una adreça concreta o un nom de host com ara Listen localhost:631 o bé 192.168.56.3 estarem limitant l'accés a la webGUI des del mateix host on està corrent el CUPS o bé que només el host amb adreça IP 192.168.56.3 respectivament.

Permetre accedir a tota la interfície d'administració a un usuari concret, a un grup d'usuaris concret només per a l'administració de treballs d'impressió i a qualsevol usuari correctament identificat per gestionar les impressores Des de la web GUI de CUPS, a la pestanya ImpresorasAdministración de la impresoraEstablecer usuarios permitidos podrem definir "rols" per a cada tipus d'usuari i accions permeses sobre el servidor d'impressió.

Impressió en mode comanda

Mostra la impressora PDF configurada anteriorment
A l'inici del bloc de Linux he configurat una impressora virtual per a exportar documents a PDF:

Fitxer:M06UF1PT3-53.png
Afegirem una impressora mitjançant el protocol LPD/LPR


Crea o busca un document que tingui vàries pàgines per a poder imprimir. Imprimeix aquest arxiu i visualitza la cua d'impressió
Aprofitaré un DOC d'alguna pràctica llarga d'alguna altra assignatura per a fer aquest apartat. Necessitaré instal·lar el paquet lpr per a poder imprimir des de la CLI del servidor on està corrent el CUPS

sudo apt install lpr

Per a imprimir tot l'arxiu amb la impressora predeterminada, en el lloc predeterminat de sortida ho farem amb la comanda

lpr ASIX1-M06-Pt3-SolaGuillem.doc

per exemple. Amb lpstat -W all podem veure la cua d'impressió des de la línia de comandes.

Imprimeix el mateix arxiu però només les pàgines 1 i 2
El paràmetre per a imprimir pàgines concretes es fa amb el flag -P tal que

lp -P 1,2 <arxiu a imprimir>

Imprimeix dues còpies de l'arxiu
El paràmetre per a imprimir un número concret de còpies es fa amb el flag -n tal que

lp -n 2 <arxiu a imprimir>

per a fer 2 còpies, en aquest cas.

Torna a visualitzar els treballs pendents d'impressió i cancel·la l'últim de les dues còpies
La comanda lpq mostra la queue del servidor CUPS:

$lpq
Warning: no daemon present
Rank   Owner   Job   Files              Total size
1st   usuari  0    ASIX1-M06-Pt3-SolaGuillem.doc  578 bytes
2nd   usuari  1    ASIX1-M06-Pt3-SolaGuillem.doc  359 bytes
3rd   usuari  2    ASIX1-M06-Pt3-SolaGuillem.doc  578 bytes

On el job 0 correspon a tot l'arxiu per imprimir. El job 2 a la impressió de les dues primeres pàgines i el job 3 a la impressió de tot l'arxiu fent-ne dues còpies.

Imprimeix una altra vegada l'arxiu però especificant el tamany de paper com a A4 El paràmetre per a imprimir en un tamany diferent del default es fa amb el flag -o tal que

lp -o media=A4 <arxiu a imprimir>

per a imprimir amb un tamany de paper DIN-A4.