Pt11 - Múltiples hosts

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Enunciat

Configura l'Apache en un CentOS 7 de manera que se serveixin els 3 següents hosts:

 • phpmyadmin.domini.cat
 • www.domini.cat
 • wordpress.domini.cat

Procediment

Partiré d'una instal·lació minima de CentOS 7 amb IP 192.168.56.100 i hostname m08uf2pt11. L'administració de la màquina es farà via SSH des de la màquina amfitriona.

Requeriments

Apache

Començarem instal·lant el servidor web Apache com hem fet habitualment

yum install httpd -y

Quan ja tinguem instal·lat el servidor web, l'engegarem i activarem l'arrencada automàtica

systemctl start httpd
systemctl enable httpd

SELinux

deshabilitarem SELinux temporalment amb

setenforce 0

Firewall

i obrirem el port 80 al firewall per a poder accedir remotament a la web de la màquina virtual:

firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --reload

wget

Necessitarem wget per tal de descarregar arxius des de la xarxa:

dnf install wget -y

Si fins aquí ho tenim tot bé, podrem navegar a http://192.168.56.100 i veurem la test page de CentOS.

Wordpress

Descarregarem l'última versió estable des de la pàgina oficial utilitzant wget:

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

El descomprimirem

tar -xzf ./latest.tar.gz

I copiarem el directori extret del tar cap a un subdirectori del ServerRoot per defecte d'Apache:

mv wordpress /var/www/html/wordpress

Un cop acabat, podrem comprovar el funcionament navegant a http://192.168.56.100/wordpress

M08UF2P112.png


PHPMyAdmin

Primer de tot instal·larem PHP per a poder interpretar els arxius que utilitza aquest programa:

yum install php

Haurem d'habilitar el repositori EPEL per a instal·lar PHPMyAdmin:

yum install epel-release -y

i instal·larem el paquet

yum install phpmyadmin

una vegada instal·lat, haurem de modificar l'arxiu /etc/httpd/conf-d/phpMyAdmin.conf per a permetre accedir remotament des de la xarxa. Modificarem la secció següent de manera que quedi una directiva Allow from all:

(...)
<IfModule !mod_authz_core.c>
 # Apache 2.2
 Order Deny,Allow
 Allow from All
 #Allow from 127.0.0.1
 #Allow from ::1
</IfModule>
(...)

Fet això, reiniciarem el servei per recarregar la configuració nova:

systemctl restart httpd


Una vegada acabat aquest subapartat, tindrem accés a la interfície de PHPMyAdmin a través de http://192.168.56.100/phpmyadmin

M08Uf2PT111.png


Arxiu /etc/hosts de l'amfitrió

Haurem de modificar l'arxiu de resolució de noms local, de la màquina amfitriona, de manera que el host guillem.sola i tots els subdominis necessaris apuntin a 192.168.56.100 Afegirem la línia

192.168.56.100 guillem.sola www.guillem.sola phpmyadmin.guillem.sola wordpress.guillem.sola

Una vegada tinguem aquests requeriments coberts, podem passar al següent apartat: configuració del servidor web per tal de mostrar cada pàgina (testing, Wordpress i PHPMyAdmin) des de subdominis diferents.

Configuració de l'Apache

Per a aconseguir el comportament del servidor que es demana, haurem de fer servir els anomenats VirtualHost del servidor web Apache.


Començarem creant un arxiu de configuració nou sota /etc/httpd/conf.d que es digui www.conf i hi posarem el següent contingut:

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/html
  ServerName guillem.sola
  ServerAlias www.guillem.sola
</VirtualHost>

Crearem un altre arxiu wordpress.conf amb el contingut:

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/html/wordpress
  ServerName wordpress.guillem.sola
</VirtualHost>

i per últim, un arxiu phpmyadmin.conf (aprofitant que el sistema de fitxers és case-sensitive per a diferenciar del phpMyAdmin.conf que es crea per defecte)

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /usr/share/phpMyAdmin
  ServerName phpmyadmin.guillem.sola
</VirtualHost>
Nota: en aquest cas, el DocumentRoot el configuro de manera que sigui on s'ha instal·lat el PHPMyAdmin. Si l'instal·lem des del repositori EPEL, la ruta serà la d'aquest cas. Per altra banda, si instal·léssim des de la pàgina oficial (a l'estil que hem fet el WordPress), el DocumentRoot seria el que nosaltres haguéssim triat.


Resultat

Si naveguem a http://guillem.sola veurem la test page de CentOS


Si naveguem a http://www.guillem.sola veurem la test page de CentOS


Si naveguem a http://phpmyadmin.guillem.sola veurem la pàgina principal de PHPMyAdmin


Si naveguem a http://wordpress.guillem.sola veurem la pàgina inicial del wizard de configuració del WordPress