Pt1 - Pràctica de creació i eliminació d'usuaris

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca


Guillem Solà i Boeck (host A10BPC05)

Crear un usuari amb nom admin i password 'asix', que es connecti des de localhost

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'asix';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Crear un usuari amb nom patinatge i password 'asix', que es connecti des de localhost

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'patinatge'@'localhost' IDENTIFIED BY 'asix';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Crear un usuari amb nom pati i password 'asix2017', que es connecti des de qualssevol lloc

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'pati'@'%' IDENTIFIED BY 'asix2017';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)